Božídarské rašeliniště

Krušnohorská rašeliniště

RS12.02
Lokalizace: 50.398807N 12.861818E
Rozloha: 1 806,674 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PR
Nadmořská výška: 900 - 1128 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rašelinný komplex okolo čedičového Špičáku Z od Božího Daru až k osadě Rýžovna. Jde o komplex rozvodnicových i svahových rašelinišť na suťových vývěrech puklinových vod. Rozlehlé porosty blatky přecházejí zčásti v smrkové porosty, zčásti do horských rašelinných luk. Jádro tvořeno vrchovištním rašeliništěm s klečí. Významné z mykologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,244 ha 0,01 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,130 ha 0,01 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 78,322 ha 4,34 2,45
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,507 ha 0,03 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,206 ha 0,01 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1,025 ha 0,06 2,49
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,835 ha 0,21 1,98
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,164 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,333 ha 0,18 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 102,383 ha 5,67 2,17
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8,644 ha 0,48 1,07
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 384,834 ha 21,3 2,89
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 32,163 ha 1,78 1,97
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 7,490 ha 0,41 3,29
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,695 ha 0,09 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Sagedia simoënsis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Cladonia bellidiflora -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Fellhanera bouteillei -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Evernia divaricata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Cladonia sulphurina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Cladonia stygia -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia rangiformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia pleurota -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Cladonia glauca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Cladonia deformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia cornuta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 285

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště I. etapa
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2010 do 2013
Výše podpory: 13,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Území NPR Božídarské rašeliniště je součástí soustavy Natura 2000, EVL Krušnohorské plató, a nachází se v ochranném pásmu 3. stupně přírodních léčivých zdrojů radioaktivních termálních vod Jáchymov a v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Cílem projektu byla obnova přirozeného vodního režimu území. Během revitalizace rašeliniště byly zbudovány přehrážky v bývalých odvodňovacích kanálech či asanovány erozní rýhy po těžební činnosti. Taktéž byl poveden managementový zásah lesa včetně úpravy druhové skladby zajišťující do budoucna samovolné šíření dřevin (buk, jeřáb, jedle, bříza) do okolí. Odkaz na článek: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/aktuality/revitalizace-npr-bozidarske-raseliniste-i-etapa/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.