Božídarské rašeliniště

Krušnohorská rašeliniště

RS12.02
Lokalizace: 50.398807N 12.861818E
Rozloha: 1 806,674 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PR
Nadmořská výška: 900 - 1128 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rašelinný komplex okolo čedičového Špičáku Z od Božího Daru až k osadě Rýžovna. Jde o komplex rozvodnicových i svahových rašelinišť na suťových vývěrech puklinových vod. Rozlehlé porosty blatky přecházejí zčásti v smrkové porosty, zčásti do horských rašelinných luk. Jádro tvořeno vrchovištním rašeliništěm s klečí. Významné z mykologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,198 ha 0,07 1,85
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 90,796 ha 5,03 1,73
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 7,490 ha 0,41 3,29
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 78,322 ha 4,34 2,45
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,682 ha 0,09 1,34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,835 ha 0,21 1,98
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,298 ha 0,02 1,47
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 18,580 ha 1,03 1,91
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 399,952 ha 22,14 3,16
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,961 ha 0,72 1,91
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 105,143 ha 5,82 2,19
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 102,383 ha 5,67 2,17
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 89,767 ha 4,97 2,07
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,130 ha 0,01 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 32,163 ha 1,78 1,97
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Cerura vinula hranostajník vrbový -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Splachnum ampullaceum volatka baňatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Splachnum sphaericum volatka kulatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 285

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště I. etapa
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2010 do 2013
Výše podpory: 13,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Území NPR Božídarské rašeliniště je součástí soustavy Natura 2000, EVL Krušnohorské plató, a nachází se v ochranném pásmu 3. stupně přírodních léčivých zdrojů radioaktivních termálních vod Jáchymov a v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Cílem projektu byla obnova přirozeného vodního režimu území. Během revitalizace rašeliniště byly zbudovány přehrážky v bývalých odvodňovacích kanálech či asanovány erozní rýhy po těžební činnosti. Taktéž byl poveden managementový zásah lesa včetně úpravy druhové skladby zajišťující do budoucna samovolné šíření dřevin (buk, jeřáb, jedle, bříza) do okolí. Odkaz na článek: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/aktuality/revitalizace-npr-bozidarske-raseliniste-i-etapa/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.