Božídarské rašeliniště

Krušnohorská rašeliniště

RS12.02
Lokalizace: 50.398807N 12.861818E
Rozloha: 1 806,674 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PR
Nadmořská výška: 900 - 1128 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rašelinný komplex okolo čedičového Špičáku Z od Božího Daru až k osadě Rýžovna. Jde o komplex rozvodnicových i svahových rašelinišť na suťových vývěrech puklinových vod. Rozlehlé porosty blatky přecházejí zčásti v smrkové porosty, zčásti do horských rašelinných luk. Jádro tvořeno vrchovištním rašeliništěm s klečí. Významné z mykologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,298 ha 0,02 1,47
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,507 ha 0,03 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,961 ha 0,72 1,91
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 4,984 ha 0,28 1,15
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,695 ha 0,09 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 384,834 ha 21,3 2,89
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 399,952 ha 22,14 3,16
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 102,383 ha 5,67 2,17
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8,644 ha 0,48 1,07
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,130 ha 0,01 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,835 ha 0,21 1,98
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,045 ha -- 1
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1,025 ha 0,06 2,49
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,206 ha 0,01 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9,147 ha 0,51 1,84
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Marsupella funckii obrutka Funckova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Tuckermannopsis chlorophylla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Usnea barbata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Usnea dasopoga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Usnea glabrescens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Lišejníky Verrucaria bryoctona -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Vulpicida pinastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Hamatocaulis vernicosus srpnatka fermežová -- HD II Zranitelný (VU) -- 2017
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Pseudobryum cinclidioides měřík sítozoubkovitý -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Lišejníky Strangospora moriformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 285

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště I. etapa
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2010 do 2013
Výše podpory: 13,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Území NPR Božídarské rašeliniště je součástí soustavy Natura 2000, EVL Krušnohorské plató, a nachází se v ochranném pásmu 3. stupně přírodních léčivých zdrojů radioaktivních termálních vod Jáchymov a v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Cílem projektu byla obnova přirozeného vodního režimu území. Během revitalizace rašeliniště byly zbudovány přehrážky v bývalých odvodňovacích kanálech či asanovány erozní rýhy po těžební činnosti. Taktéž byl poveden managementový zásah lesa včetně úpravy druhové skladby zajišťující do budoucna samovolné šíření dřevin (buk, jeřáb, jedle, bříza) do okolí. Odkaz na článek: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/aktuality/revitalizace-npr-bozidarske-raseliniste-i-etapa/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.