Rolava

Krušnohorská rašeliniště

RS12.01
Lokalizace: 50.377802N 12.609316E
Rozloha: 3 374,930 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PP, PR
Nadmořská výška: 789 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4,028 ha 0,12 4
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,021 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 36,652 ha 1,09 1,09
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 203,728 ha 6,04 1,52
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 247,937 ha 7,35 2,21
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1,605 ha 0,05 1,95
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,394 ha 0,01 2,01
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,114 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,126 ha -- 3,66
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10,805 ha 0,32 1,47
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 29,807 ha 0,88 1,11
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 96,815 ha 2,87 1,3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1 470,600 ha 43,57 2,07
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 174,450 ha 5,17 1,27
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 359,315 ha 10,65 1,59
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Andrena tarsata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Ploštice Ligyrocoris sylvestris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ploštice Sigara semistriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ploštice Salda muelleri -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ploštice Orthotylus ericetorum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ploštice Notonecta lutea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ploštice Nabis ericetorum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ploštice Micronecta poweri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ploštice Globiceps juniperi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ploštice Tytthus pygmaeus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ploštice Glaenocorisa propinqua -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ploštice Cyrtorhinus caricis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Schljakovia kunzeana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 197

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.