Mokřady Liběchovky

Mokřady Liběchovky a Pšovky

RS10.01
Lokalizace: 50.479296N 14.485442E
Rozloha: 150.608 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Nadmořská výška: 182 - 333 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.059 ha 0.04 1.86
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.154 ha 0.1 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.008 ha 0.01 1.64
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.172 ha 0.11 2.27
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.190 ha 1.45 3.4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.544 ha 0.36 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.065 ha 0.04 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.225 ha 1.48 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.735 ha 1.15 3.36
L1 Mokřadní olšiny -- -- 16.800 ha 11.15 1.08
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.777 ha 4.5 1.34
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.151 ha 0.1 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.119 ha 0.08 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8.043 ha 5.34 2.82
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.586 ha 1.05 2.86
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Pavouci Taranucnus setosus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Spiraea sp. -- -- -- -- WL 2008
Měkkýši Perpolita petronella blyštivka skleněná -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2001
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2010
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2011
Měkkýši Pisidium obtusale hrachovka tupá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Měkkýši Pisidium amnicum hrachovka říční -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 70

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.