Dolní zdrž Nové Mlýny

Mokřady dolního Podyjí

RS09.16
Lokalizace: 48.881328N 16.687351E
Rozloha: 1 519.261 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 158 - 175 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nádrž napuštěna v roce 1989. Průměrná hloubka činí okolo 5 m, souvislá vodní hladina bez ostrůvků. Ponecháno 20 vzrostlých stromů – v současné době zbývají poslední 3 a torza několika dalších. Na těchto stromech kolonie kormorána velkého. Význačné shromaždiště a zimoviště vodních ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.184 ha 0.34 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.591 ha 0.1 2.36
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.308 ha 0.15 3.32
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.058 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.327 ha 0.02 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Andrena batava -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2008
Blanokřídlí Nomada piccioliana -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Brouci Aphodius borealis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Cotoneaster sp. -- -- -- -- WL 2004
Blanokřídlí Andrena trimmerana -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2009
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2012
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2012
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2004
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2008
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2002
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2003
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Leonurus marrubiastrum buřina jablečníkovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 264

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.