Střední zdrž Nové Mlýny

Mokřady dolního Podyjí

RS09.15
Lokalizace: 48.900184N 16.616307E
Rozloha: 1 041,049 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 165 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Prostřední ze tří nádrží na Dyji, Svratce a Jihlavě. Uvnitř jsou dvě skupiny menších ostrůvků – celkem asi 30 ha, s porosty ruderální vegetace. Jedno z nejvýznamnějších hnízdišť a zimovišť vodních ptáků v ČR. V letech 1997–1999 je držena snížená hladiny přibližně o 85 cm kvůli těžbě sedimentů z výústních tratí Svratky a Jihlavy. Tyto sedimenty se ukládají do dvou uměle vybudovaných lagun uvnitř nádrže. Snížení vedlo k prudkému vzestupu počtu hnízdících párů u více druhů ptáků (konipas luční, kulík říční, rákosník proužkovaný, čejka chocholatá) a výskyt mnoha druhů ptáků v ČR vzácných.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 24,015 ha 2,31 1,88
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,203 ha 0,12 2,33
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 33,015 ha 3,17 2,25
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0,112 ha 0,01 2,8
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,843 ha 0,18 3,48
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,158 ha 0,02 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,667 ha 0,06 3,85
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,695 ha 0,26 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,581 ha 0,06 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Andrena rufula -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2018
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2017
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Aquila heliaca orel královský -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Blanokřídlí Coelioxys conoidea kuželitka velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anser erythropus husa malá -- BD I -- -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Acrocephalus melanopogon rákosník tamaryškový -- BD I -- -- 2019
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2019
Pavouci Leptorchestes berolinensis skákavka mravencovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 229

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.