Střední zdrž Nové Mlýny

Mokřady dolního Podyjí

RS09.15
Lokalizace: 48.900184N 16.616307E
Rozloha: 1 041,049 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 165 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Prostřední ze tří nádrží na Dyji, Svratce a Jihlavě. Uvnitř jsou dvě skupiny menších ostrůvků – celkem asi 30 ha, s porosty ruderální vegetace. Jedno z nejvýznamnějších hnízdišť a zimovišť vodních ptáků v ČR. V letech 1997–1999 je držena snížená hladiny přibližně o 85 cm kvůli těžbě sedimentů z výústních tratí Svratky a Jihlavy. Tyto sedimenty se ukládají do dvou uměle vybudovaných lagun uvnitř nádrže. Snížení vedlo k prudkému vzestupu počtu hnízdících párů u více druhů ptáků (konipas luční, kulík říční, rákosník proužkovaný, čejka chocholatá) a výskyt mnoha druhů ptáků v ČR vzácných.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 24,015 ha 2,31 1,88
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,203 ha 0,12 2,33
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 33,015 ha 3,17 2,25
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0,112 ha 0,01 2,8
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,843 ha 0,18 3,48
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,158 ha 0,02 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,667 ha 0,06 3,85
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,695 ha 0,26 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,581 ha 0,06 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Veronica catenata rozrazil pobřežní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Veronica anagalloides rozrazil bažinný -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Stipa capillata kavyl vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Sonchus palustris mléč bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Potamogeton nodosus rdest uzlinatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Lythrum hyssopifolia kyprej yzopolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 228

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.