Plačkův les a říčka Šatava

Mokřady dolního Podyjí

RS09.13
Lokalizace: 48.943223N 16.593483E
Rozloha: 117,258 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 167 - 175 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lužní les Salicion albae a Ulmion s mokřadem a tokem říčky Šatavy. Hnízdiště pro lužní lesy jižní Moravy typických zástupců dravců a vrubozobých ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,920 ha 3,34 1,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9,179 ha 7,83 1,02
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,860 ha 0,73 1,01
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,912 ha 0,78 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,127 ha 0,11 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,004 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,259 ha 3,63 1,71
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21,971 ha 18,74 1,19
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 39,884 ha 34,01 1,08
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21,155 ha 18,04 1,91
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 1,461 ha 1,25 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Vicia pisiformis vikev hrachovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Aquila heliaca orel královský -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Triturus dobrogicus čolek dunajský -- HD II Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Kroužkovci Hirudo medicinalis pijavka lékařská -- HD V Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Virga pilosa štětka chlupatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Urtica kioviensis kopřiva lužní -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Galinsoga quadriradiata pěťour srstnatý -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Abutilon theophrasti mračňák Theophrastův -- -- -- BL3 2016
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Gagea minima křivatec nejmenší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 124

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.