Plačkův les a říčka Šatava

Mokřady dolního Podyjí

RS09.13
Lokalizace: 48.943223N 16.593483E
Rozloha: 117,258 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 167 - 175 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lužní les Salicion albae a Ulmion s mokřadem a tokem říčky Šatavy. Hnízdiště pro lužní lesy jižní Moravy typických zástupců dravců a vrubozobých ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,860 ha 0,73 1,01
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 39,884 ha 34,01 1,08
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21,155 ha 18,04 1,91
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9,179 ha 7,83 1,02
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 1,461 ha 1,25 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21,971 ha 18,74 1,19
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,920 ha 3,34 1,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,127 ha 0,11 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,259 ha 3,63 1,71
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,004 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,912 ha 0,78 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Liometopum microcephalum mravenec lužní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2015
Brouci Agabus striolatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Sium latifolium sevlák potoční -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Silene vulgaris subsp. antelopum silenka nadmutá obrovská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Silene noctiflora silenka noční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Potamogeton perfoliatus rdest prorostlý -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Verbascum blattaria divizna švábovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Ornithogalum boucheanum snědek hřebenitý -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Malva pusilla sléz nizounký -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 124

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.