Květné jezero

Mokřady dolního Podyjí

RS09.09
Lokalizace: 48.828663N 16.799117E
Rozloha: 1.498 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 158 - 158 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Tůň v nivě Dyje, na břehu porosty dubů a vrb. Litorální vegetace, útočiště vodního hmyzu a obojživelníků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.549 ha 36.66 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.024 ha 1.59 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.919 ha 61.37 3.15

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2014
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Calosoma inquisitor krajník hnědý Ohrožený -- -- -- 2004
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Ficaria calthifolia orsej blatoucholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Cerastium dubium rožec pochybný -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Ceratophyllum submersum růžkatec bradavčitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.