Kutnar

Mokřady dolního Podyjí

RS09.08
Lokalizace: 48.835993N 16.792498E
Rozloha: 0,550 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 158 - 158 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Původně tůň s vzácnou vodní makrovegetací a unikátními druhy řas a sinic.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,259 ha 47,18 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,026 ha 4,68 2,5
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 0,005 ha 0,95 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,182 ha 33,03 2,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,078 ha 14,15 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Kroužkovci Hirudo medicinalis pijavka lékařská -- HD V Ohrožený (EN) -- 2018
Vážky Epitheca bimaculata lesklice velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Vážky Libellula fulva vážka plavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.