Kančí obora

Mokřady dolního Podyjí

RS09.06
Lokalizace: 48.773141N 16.867646E
Rozloha: 363,864 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 154 - 157 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lužní les se starými porosty (chráněno jako genofondová plocha dubu), starými rameny a tůněmi, významný z botanického a hydrobiologického hlediska. Významný zdroj pitné vody. Na počátku 90. let lokalita silně vysychala, po provedených revitalizacích je v uspokojivém stavu.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,007 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,523 ha 0,69 2,18
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,214 ha 0,06 2,6
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,280 ha 1,18 2,85
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 21,838 ha 6 3
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,099 ha 0,03 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,025 ha 0,01 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,235 ha 0,06 3
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,401 ha 0,11 1,88
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,134 ha 0,04 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,193 ha 0,88 1,83
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,439 ha 0,12 3,71
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 5,668 ha 1,56 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22,766 ha 6,26 2,39
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 264,039 ha 72,57 2,23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Thalictrum flavum žluťucha žlutá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Korýši Eubranchipus grubii žábronožka sněžní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
První 3 4 5 6 7 Zobrazeno: 90 - 94

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.