Kančí obora

Mokřady dolního Podyjí

RS09.06
Lokalizace: 48.773141N 16.867646E
Rozloha: 363.864 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Nadmořská výška: 154 - 157 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lužní les se starými porosty (chráněno jako genofondová plocha dubu), starými rameny a tůněmi, významný z botanického a hydrobiologického hlediska. Významný zdroj pitné vody. Na počátku 90. let lokalita silně vysychala, po provedených revitalizacích je v uspokojivém stavu.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.214 ha 0.06 2.6
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 5.668 ha 1.56 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.025 ha 0.01 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.099 ha 0.03 3
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.401 ha 0.11 1.88
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.134 ha 0.04 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.193 ha 0.88 1.83
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 21.838 ha 6 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.439 ha 0.12 3.71
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.235 ha 0.06 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.007 ha -- 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.766 ha 6.26 2.39
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.523 ha 0.69 2.18
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 264.039 ha 72.57 2.23
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.280 ha 1.18 2.85

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Protaetia affinis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Brouci Microrhagus pygmaeus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Notolaemus unifasciatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Brouci Opilo pallidus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Osphya bipunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Brouci Metoecus paradoxus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Brouci Pteleobius vittatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Brouci Rhopalocerus rondanii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Brouci Scolytus ensifer -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 149

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.