Janohrad

Mokřady dolního Podyjí

RS09.05
Lokalizace: 48.809823N 16.827206E
Rozloha: 153.741 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Nadmořská výška: 155 - 158 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Odříznuté koryto staré Dyje v lužním lese: lesní souvislé porosty, zbytky lužních luk se solitérními duby. Stará ramena. V tůních typická vodní a bažinná flóra.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.023 ha 0.01 4
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 28.639 ha 18.63 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.039 ha 0.03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 17.002 ha 11.06 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.914 ha 0.59 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.078 ha 0.05 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 79.814 ha 51.91 2.51
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.356 ha 2.18 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.117 ha 0.08 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Drasterius bimaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Brouci Protaetia fieberi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Štírci Dendrochernes cyrneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Štírci Larca lata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Oberea moravica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Leonurus marrubiastrum buřina jablečníkovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Verbascum blattaria divizna švábovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2003
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2001
Měkkýši Pisidium obtusale hrachovka tupá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 99

Fotografie