Ranšpurk, Cahnov-Soutok

Mokřady dolního Podyjí

RS09.03
Lokalizace: 48.678748N 16.946931E
Rozloha: 35,459 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PO
Nadmořská výška: 150 - 150 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Dvě nevelké lokality v rozsáhlém komplexu lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje (Ranšpurk – 19,2 ha, Cahnov-Soutok – 13,4 ha). V rezervacích se vyskytuje převážně vegetace podsvazu Ulmenion (svaz Alnion incanae), a to asociace Fraxino pannonicae-Ulmetum. Na vyvýšených zalesněných hrúdech (hlavně na Ranšpurku a severně od něj za hranicemi rezervace, dále pak hlavně v severní části obory Soutok) se vyskytují dubohabřiny s hájovými bylinami v podrostu. Tato vegetace stojí na přechodu mezi podsvazem Ulmenion a svazem Carpinion betuli, její syntaxonomické zařazení není dosud dořešeno. Po provedených melioracích a regulaci řeky Moravy byly výrazně omezeny pravidelné záplavy, což společně s přemnožením zvěře v oboře Soutok výrazně ovlivňovalo stav a charakter původních pralesů. Po oplocení NPR Ranšpurk dochází k velmi rychlé regenereci stromového, keřového i bylinného patra. Součástí rezervace Cahnov-Soutok je i obvodový kanál s řadou vodních rostlin (sv. Nymhaeion, as. Nymphaetum, Nupharetum). Nevelká loučka s tůní na severním okraji rezervace (porosty sv. Lemnion minoris, as. Glycerietum maximae a Typhetum angustifoliae) je důležitá pro rozmnožování obojživelníků, okolní porosty vysokých ostřic se sečou. Významné z mykologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,446 ha 1,26 3,75
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 33,020 ha 93,12 1,08
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,071 ha 0,2 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,731 ha 2,06 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,916 ha 2,58 2,86
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,038 ha 0,11 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Alyxoria varia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Opegrapha vermicellifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Chrysothrix candelaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Lecania naegelii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecanora glabrata -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Lišejníky Lecanora leptyrodes -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Lišejníky Lecidella elaeochroma -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Opegrapha niveoatra -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Opegrapha rufescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Pachnolepia pruinata -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2013
Lišejníky Chaenotheca stemonea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Parmelina tiliacea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Pertusaria albescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 210

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.