Betlém

Mokřady dolního Podyjí

RS09.02
Lokalizace: 48.906718N 16.588082E
Rozloha: 11,277 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 168 - 169 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokřad vzniklý na místě bývalé pískovny a štěrkovny: vzor regenerace devastovaného luhu, ukázka sukcese původních společenstev.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,473 ha 13,07 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,151 ha 1,34 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,812 ha 24,94 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,456 ha 21,78 2
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0,982 ha 8,71 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,578 ha 5,12 1,95

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graptodytes granularis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydrovatus cuspidatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Cévnaté rostliny Fraxinus angustifolia subsp. danubialis jasan úzkolistý podunajský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2009
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Motýli Zerynthia polyxena pestrokřídlec podražcový Kriticky ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Aristolochia clematitis podražec křovištní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.