Rašeliniště Mirochov

Třeboňská rašeliniště

RS08.05
Lokalizace: 49.011559N 14.956904E
Rozloha: 217,177 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 470 - 487 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přechodové rašeliniště, přibližně z jedné poloviny (S část) odlesněné a vytěžené. Zbývající část pokryta souvislým porostem smrku a borovice lesní, v některých partiích borovice blatka s rojovníkem bahenním v podrostu. V jižní části v řidším porostu borovice lesní souvislé porosty vlochyně bahenní. Charakteristická je fauna bezobratlých ze skupiny tyrfobiontů s řadou druhů glaciálních reliktů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,070 ha 0,03 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,840 ha 0,39 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,390 ha 0,18 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,176 ha 0,08 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,097 ha 0,04 1,55
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,030 ha 0,93 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,069 ha 0,03 3,94
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,070 ha 0,03 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,136 ha 0,06 3,92
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,155 ha 0,07 2,77
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 3,974 ha 1,83 2,84
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 14,646 ha 6,74 1,1
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 21,128 ha 9,73 1,62
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 123,020 ha 56,65 2,54

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2020
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Ledum palustre rojovník bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2020
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 69

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.