Široké blato

Třeboňská rašeliniště

RS08.03
Lokalizace: 48.905818N 14.985278E
Rozloha: 120,276 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 492 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní lesní přechodové rašeliniště, částečně v minulosti těžené, na většině plochy však s původním porostem blatky, rojovníkem bahenním a dalšími typickými zástupci rašelinné flóry. Velmi zajímavá je především entomofauna, vzhledem k poloze těsně na státní hranici však zde byl výzkum jen velmi omezený.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 25,102 ha 20,87 1
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,163 ha 0,14 3,11
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,030 ha 0,02 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,031 ha 0,03 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,053 ha 0,04 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,678 ha 2,23 1,01
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 35,769 ha 29,74 1,24
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,092 ha 10,05 2,64
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9,176 ha 7,63 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,808 ha 0,67 3,93
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,454 ha 0,38 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,097 ha 0,08 3,18
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,361 ha 0,3 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Carabus problematicus střevlík řetízkový Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Brouci Neocrepidodera brevicollis -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 63

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.