Široké blato

Třeboňská rašeliniště

RS08.03
Lokalizace: 48.905818N 14.985278E
Rozloha: 120,276 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 492 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní lesní přechodové rašeliniště, částečně v minulosti těžené, na většině plochy však s původním porostem blatky, rojovníkem bahenním a dalšími typickými zástupci rašelinné flóry. Velmi zajímavá je především entomofauna, vzhledem k poloze těsně na státní hranici však zde byl výzkum jen velmi omezený.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 25,102 ha 20,87 1
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,163 ha 0,14 3,11
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,030 ha 0,02 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,031 ha 0,03 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,053 ha 0,04 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,678 ha 2,23 1,01
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 35,769 ha 29,74 1,24
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,092 ha 10,05 2,64
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9,176 ha 7,63 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,808 ha 0,67 3,93
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,454 ha 0,38 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,097 ha 0,08 3,18
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,361 ha 0,3 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Dryopteris cristata kapraď hřebenitá Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Ledum palustre rojovník bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.