Ruda u Horusického rybníka

Třeboňská rašeliniště

RS08.02
Lokalizace: 49.147906N 14.687301E
Rozloha: 86,790 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PO, PR
Nadmořská výška: 408 - 424 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé minerotrofní rašeliniště na JV břehu Horusického rybníka, v minulosti odvodněné a z větší části vytěžené, posléze optimálně regenerující, s vytvořenou mozaikou vesměs reliktních typů cenné rašelinotvorné vegetace. V současnosti značná část rašeliniště zarůstá rašelinnými vrbinami (as. Salicetum pentandro-cinereae) a borovými březinami. Dosud dochovaná mozaika jedinečných rašelinných společenstev sv. Sphagno-Utricularion, Caricion demissae, Eriophorion gracilis, Sphagno recurvi-Caricion canescentis, Salicion cinereae, Betulion pubescentis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 20,006 ha 23,05 1,71
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 13,121 ha 15,12 2,67
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13,094 ha 15,09 1,68
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7,103 ha 8,18 2,15
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5,454 ha 6,28 2,75
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5,092 ha 5,87 2,19
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,094 ha 1,26 2,33
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,290 ha 0,33 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,128 ha 0,15 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,072 ha 0,08 1
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0,030 ha 0,03 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,022 ha 0,03 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha 0,01 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,003 ha -- 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Chaetarthria simillima -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Hygrotus nigrolineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 125

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.