Rezavka

Poodří

RS06.09
Lokalizace: 49.800133N 18.209339E
Rozloha: 98,046 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 225 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lužní les a mokřady s tůněmi podél potoka Rezavka a rybník Nový (21 ha) porostlý ze 2/3 rákosem. Stará ramena řeky Odry s Myriophyllo-Nupharetum, as. Riccietum fluitantis, mokřadní olšiny Carici elongatae-Alnetum navazující na bývalý rybník a poklesové tůně. Bohatý jarní aspekt. Území je jediným rozsáhlejším a nejméně poškozeným komplexem lesních ekosystémů v průmyslové krajině Ostravska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 45,594 ha 46,5 1,33
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16,253 ha 16,58 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,188 ha 3,25 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,331 ha 0,34 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,491 ha 0,5 3,1
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,177 ha 0,18 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,164 ha 0,17 3,6

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cassida leucanthemi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Potamogeton lucens rdest světlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis f. pleniflorus -- Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Epipactis purpurata kruštík modrofialový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Cucubalus baccifer nadmutice bobulnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex strigosa ostřice hubená -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 76

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.