Rezavka

Poodří

RS06.09
Lokalizace: 49.800133N 18.209339E
Rozloha: 98,046 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 225 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lužní les a mokřady s tůněmi podél potoka Rezavka a rybník Nový (21 ha) porostlý ze 2/3 rákosem. Stará ramena řeky Odry s Myriophyllo-Nupharetum, as. Riccietum fluitantis, mokřadní olšiny Carici elongatae-Alnetum navazující na bývalý rybník a poklesové tůně. Bohatý jarní aspekt. Území je jediným rozsáhlejším a nejméně poškozeným komplexem lesních ekosystémů v průmyslové krajině Ostravska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,491 ha 0,5 3,1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,331 ha 0,34 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,164 ha 0,17 3,6
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,188 ha 3,25 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,177 ha 0,18 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16,253 ha 16,58 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 45,595 ha 46,5 1,33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Hydroporus rufifrons -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Motýli Venusia blomeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Motýli Olethreutes arcuella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2003
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2003
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Centaurea jacea subsp. oxylepis chrpa luční ostroperá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Hacquetia epipactis hvězdnatec zubatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 56

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.