Suchdolský les

Poodří

RS06.07
Lokalizace: 49.629321N 17.941139E
Rozloha: 609,806 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 244 - 290 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozeně meandrující tok Odry s plochou nivou, nejjižnější část nadregionálního biocentra Poodří-jih. Unikátní periodické tůně jako základ genobanky žábronožky sněžní pro celé CHKO, významné plochy pro rozmnožování a trvalý život obojživelníků. Jedny z nejcennějších porostů podmáčených olšin. Několik navržených maloplošných CHÚ: Dolní Louky, Bernartický les, Odra-Malý les, Bařiny, Meandry staré Odry. Rostlinná společenstva zastupují v území asociace Pruno-raxinetum, Carici acutiformis-Alnetum, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis, Dentario glandulosae-Fagetum, Lemnetum minoris, Hottonietum palustris, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae a další.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 148,136 ha 24,29 3,52
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,171 ha 0,03 3,38
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,087 ha 0,01 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1,031 ha 0,17 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,032 ha 0,01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,089 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,013 ha -- 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 12,109 ha 1,99 2,99
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,883 ha 0,14 3,5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 18,878 ha 3,1 1,87
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,286 ha 0,05 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,687 ha 0,6 2,48
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,331 ha 0,05 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 39,819 ha 6,53 3,04
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,054 ha 0,01 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Triphyllus bicolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Pelenomus waltoni -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Obojživelníci Bombina sp. -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Hylobius transversovittatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Cerylon deplanatum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Carabus scheidleri helleri -- Ohrožený -- -- -- 2011
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 105

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.