Černý les a Valcha

Poodří

RS06.06
Lokalizace: 49.655544N 17.96513E
Rozloha: 333,789 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Nadmořská výška: 241 - 289 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Do území spadá nejsevernější část nadregionálního biokoridoru Poodří-jih. Nejširší část nivy řeky v CHKO s mohutnou vnitrozemskou deltou na obou březích Odry. Jedno z nejbohatších území rozmnožování žábronožky sněžní i obojživelníků. Částečné poškození pravého břehu daňčí oborou - požadavek na zrušení. Součástí území je i návrh PR Oderské louky – Panský les.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,072 ha 0,02 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3,362 ha 1,01 2,3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1,142 ha 0,34 1,3
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 2,577 ha 0,77 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,143 ha 0,04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14,252 ha 4,27 3,98
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 88,223 ha 26,43 3,08
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 5,551 ha 1,66 3,07
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1,024 ha 0,31 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7,055 ha 2,11 2,35
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,600 ha 0,18 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,225 ha 0,07 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,484 ha 0,14 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,072 ha 0,32 2,82
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5,800 ha 1,74 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 55

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.