Černý les a Valcha

Poodří

RS06.06
Lokalizace: 49.655544N 17.96513E
Rozloha: 333.789 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: CHKO, NPR
Nadmořská výška: 241 - 289 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Do území spadá nejsevernější část nadregionálního biokoridoru Poodří-jih. Nejširší část nivy řeky v CHKO s mohutnou vnitrozemskou deltou na obou březích Odry. Jedno z nejbohatších území rozmnožování žábronožky sněžní i obojživelníků. Částečné poškození pravého břehu daňčí oborou - požadavek na zrušení. Součástí území je i návrh PR Oderské louky – Panský les.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 88.223 ha 26.43 3.08
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.484 ha 0.14 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1.142 ha 0.34 1.3
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 2.577 ha 0.77 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.420 ha 0.73 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.143 ha 0.04 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.800 ha 1.74 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.743 ha 0.22 1.04
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.118 ha 2.43 2.24
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.601 ha 0.18 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 5.551 ha 1.66 3.07
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12.704 ha 3.81 1.55
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.072 ha 0.32 2.82
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 63.541 ha 19.04 2.15
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.055 ha 2.11 2.35
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus cancellatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. austriaca bahnička bradavkatá rakouská -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2008
Cévnaté rostliny Corydalis solida dymnivka plná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Hacquetia epipactis hvězdnatec zubatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2006
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2001
Cévnaté rostliny Epipactis albensis kruštík polabský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.