Pustějovské louky a Bartošovický luh

Poodří

RS06.05
Lokalizace: 49.67661N 18.02332E
Rozloha: 1 043.254 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 233 - 278 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejjižnější část nadregionálního biocentra Oderská niva, na obou březích řeky, komplex rozsáhlých mokřadů luk se systémy starých ramen a tůní řeky Odry, Pustějovského potoka i drobných přítoků, Bartošovické rybníky i lužní lesy paty říční terasy až ke Kunínu. Kromě významných hnízdišť ptáků jedno z nejdůležitějších území rozmnožování obojživelníků. Součástí území jsou i návrhy PR Mokřady Pustějovského potoka, PR Bartošovický luh, PR Koryto, PP Kaménka. Rostlinná společenstva zastoupena především Pruno-Fraxinetum, Salicion albae, Carici acutiformis-Alnetum, Alnetum incanae, Typhetum latifoliae, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae, Caricetum vesicariae, Phalaridetum arundinaceae, Scirpo-Cirsietum cani, Bidentetum cernuae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 343.533 ha 32.93 2.29
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.060 ha 0.01 2
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.627 ha 0.06 2.9
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.409 ha 0.04 3.62
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.016 ha -- 2.77
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.440 ha 0.04 3.53
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.327 ha 0.03 1.64
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.741 ha 0.17 1.31
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 101.283 ha 9.71 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 26.412 ha 2.53 3.04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.999 ha 0.29 2.13
L1 Mokřadní olšiny -- -- 15.002 ha 1.44 2.98
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.200 ha 0.79 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 43.500 ha 4.17 2.44
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 30.207 ha 2.9 2.97
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acalles fallax -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Acleris lorquiniana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Motýli Ethmia pusiella -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Motýli Orthonama vittata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Neuropteroidní hmyz Osmylus fulvicephalus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Neuropteroidní hmyz Sisyra terminalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Brouci Agonum viridicupreum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Dvoukřídlí Bolopus furcatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Brouci Triphyllus bicolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Trachodes hispidus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Thamiocolus viduatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Stenus fuscicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Polydrusus corruscus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Pelenomus quadricorniger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 247

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.