Kotvice

Poodří

RS06.04
Lokalizace: 49.703015N 18.076064E
Rozloha: 287,000 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 230 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Podstatnou část území představuje PR Kotvice na pravém břehu Odry, s vodní květenou, hnízdišti vzácného ptactva i výskytem ohrožených druhů hub (hřib královský). Součástí území jsou i přilehlé mokřadní louky s lučními tůněmi a návrh PP Černé jezero v loukách levého břehu řeky. Rostlinná společenstva zastoupena především asociacemi Pruno-Fraxinetum, Querco-Ulmetum, dále porosty Salicetum albae, Salvinio-Spirodelletum, Trapetum natantis, Potametum trichoidis, Hottonietum palustris, Utricularietum australis, Sagittario-Sparganietum emersi, Potametum obtusifolii, Phragmitetum commnis, Typhetum angustifoliae, Typhetum latifoliae, Caricetum ripariae, Scirpo-Cirsietum cani.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,683 ha 1,63 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,052 ha 0,37 3,08
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Brachygonus megerlei -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Crepidophorus mutilatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Anisarthron barbipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Poecilonota dives -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2016
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 169

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.