Kotvice

Poodří

RS06.04
Lokalizace: 49.703015N 18.076064E
Rozloha: 287,000 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 230 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Podstatnou část území představuje PR Kotvice na pravém břehu Odry, s vodní květenou, hnízdišti vzácného ptactva i výskytem ohrožených druhů hub (hřib královský). Součástí území jsou i přilehlé mokřadní louky s lučními tůněmi a návrh PP Černé jezero v loukách levého břehu řeky. Rostlinná společenstva zastoupena především asociacemi Pruno-Fraxinetum, Querco-Ulmetum, dále porosty Salicetum albae, Salvinio-Spirodelletum, Trapetum natantis, Potametum trichoidis, Hottonietum palustris, Utricularietum australis, Sagittario-Sparganietum emersi, Potametum obtusifolii, Phragmitetum commnis, Typhetum angustifoliae, Typhetum latifoliae, Caricetum ripariae, Scirpo-Cirsietum cani.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,346 ha 1,51 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,814 ha 0,28 1,81
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,082 ha 0,03 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7,327 ha 2,55 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,217 ha 0,42 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 37,714 ha 13,14 2,87
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7,502 ha 2,61 2,1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,052 ha 0,37 3,08
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,332 ha 2,55 1,33
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8,891 ha 3,1 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6,667 ha 2,32 3
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,251 ha 0,09 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 70,818 ha 24,68 1,62
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,016 ha 3,14 1,59
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,752 ha 2,35 2,44
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus guerini polník guerinův -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Agrilus subauratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Anser sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 196

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.