Polanský les

Poodří

RS06.01
Lokalizace: 49.782466N 18.204136E
Rozloha: 300,840 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 225 - 233 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex lužního lesa na ploché říční nivě na levém břehu Odry, se sítí trvalých i periodických tůní. Vegetační kryt charakterizován společenstvy především Querco-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum, Salicetum albae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,028 ha 0,01 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 80,765 ha 26,85 1,14
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,283 ha 2,09 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,031 ha 0,01 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,296 ha 0,43 2,28
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15,880 ha 5,28 2,77
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,028 ha 0,01 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 124,707 ha 41,45 2,35
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,382 ha 0,13 2,71
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,180 ha 0,72 3,02
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,159 ha 0,05 3,9
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5,125 ha 1,7 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,558 ha 0,85 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13,427 ha 4,46 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Adrastus circassicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Diaclina fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Psammodius asper -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Stenolophus discophorus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Polistichus connexus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Philonthus subuliformis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Zyras haworthi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Harpalus progrediens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Dyschirius digitatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Brouci Deinopsis erosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 111

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.