Plané loučky

Litovelské Pomoraví

RS05.06
Lokalizace: 49.623543N 17.231325E
Rozloha: 51,362 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 216 - 217 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Ojedinělá slatinná lokalita v povodí řeky Moravy. Vyvinuty jsou tyto formace (nebo jejich fragmenty): měkký luh, bažinný les, podmáčená louka se soliterními keři a stromovými vrbami, vysoké porosty šáchorovitých, porosty okrajů a dna vodoteče, rákosiny stojatých i tekoucích vod, rostliny volně plovoucí. Ornitologicky významná lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,516 ha 2,95 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,000 ha -- 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,178 ha 2,29 1,79
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,989 ha 3,87 1,94
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,920 ha 3,74 3,34
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,587 ha 6,98 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,571 ha 3,06 1,97
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,638 ha 7,08 1,72
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,830 ha 7,46 1,83
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,015 ha 0,03 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha 0,01 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,093 ha 0,18 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,562 ha 1,09 1,64
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 17,106 ha 33,31 1,75

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agnathus decoratus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Airaphilus elongatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Lišejníky Ramonia interjecta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Korýši Lynceus brachyurus hrašník zobcovitý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Trifolium patens jetel otevřený -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Sium latifolium sevlák potoční -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pseudolysimachion maritimum rozrazil dlouholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Ononis arvensis jehlice rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 146

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.