Ramena řeky Moravy

Litovelské Pomoraví

RS05.05
Lokalizace: 49.676752N 17.154025E
Rozloha: 65,262 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 220 - 230 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozeně meandrující řeka s recentními projevy a sukcesními stadii včetně řady tekoucích a odstavených ramen. Úsek se nachází v parmovém říčním pásmu s místy vhodnými pro rozvoj pásma cejnového. Významný biotop živočichů a rostlin vázaných na vodní tok. Zastoupeny jsou porosty okrajů a dna vodoteče, rákosiny stojatých i tekoucích vod, rostl. volně plovoucí. V části lokality nazývané Tůně u Střeně (27 ha) lesní porost typu tvrdého luhu náležející k asociaci Querco-Ulmetum a Pado-Alnetum. Území je protkáno sítí podzemní vodou periodicky zvodnělých tůní. Zastoupeno živočišné společenstvo ohrožených korýšů jarního aspektu. Dále četní obojživelníci.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 13,146 ha 20,14 2,26
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 16,104 ha 24,68 3
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Ramalina pollinaria -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Cladonia parasitica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Lišejníky Piccolia ochrophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Physconia perisidiosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Anisomeridium biforme -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Arthonia radiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Arthonia spadicea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Bacidia subincompta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Bacidina arnoldiana -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Catillaria nigroclavata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Flavoparmelia caperata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecania naegelii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 101

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.