Ramena řeky Moravy

Litovelské Pomoraví

RS05.05
Lokalizace: 49.676752N 17.154025E
Rozloha: 65,262 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 220 - 230 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozeně meandrující řeka s recentními projevy a sukcesními stadii včetně řady tekoucích a odstavených ramen. Úsek se nachází v parmovém říčním pásmu s místy vhodnými pro rozvoj pásma cejnového. Významný biotop živočichů a rostlin vázaných na vodní tok. Zastoupeny jsou porosty okrajů a dna vodoteče, rákosiny stojatých i tekoucích vod, rostl. volně plovoucí. V části lokality nazývané Tůně u Střeně (27 ha) lesní porost typu tvrdého luhu náležející k asociaci Querco-Ulmetum a Pado-Alnetum. Území je protkáno sítí podzemní vodou periodicky zvodnělých tůní. Zastoupeno živočišné společenstvo ohrožených korýšů jarního aspektu. Dále četní obojživelníci.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,905 ha 1,39 1,06
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2,182 ha 3,34 1,57
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,275 ha 0,42 3,16
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,000 ha -- 4
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1,105 ha 1,69 1,14
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,003 ha -- 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 16,104 ha 24,68 3
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,000 ha -- 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,012 ha 0,02 1
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,820 ha 1,26 1,39
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,030 ha 0,05 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,000 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha 0,01 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,691 ha 7,19 2,46
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 13,146 ha 20,14 2,26
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Ramalina pollinaria -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Negastrius pulchellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2013
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2021
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Anisus spirorbis svinutec kruhovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Fissidens fontanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Punctelia subrudecta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Punctelia jeckeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Pleurosticta acetabulum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Piccolia ochrophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Physconia perisidiosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 101

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.