Ramena řeky Moravy

Litovelské Pomoraví

RS05.05
Lokalizace: 49.676752N 17.154025E
Rozloha: 65,262 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 220 - 230 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozeně meandrující řeka s recentními projevy a sukcesními stadii včetně řady tekoucích a odstavených ramen. Úsek se nachází v parmovém říčním pásmu s místy vhodnými pro rozvoj pásma cejnového. Významný biotop živočichů a rostlin vázaných na vodní tok. Zastoupeny jsou porosty okrajů a dna vodoteče, rákosiny stojatých i tekoucích vod, rostl. volně plovoucí. V části lokality nazývané Tůně u Střeně (27 ha) lesní porost typu tvrdého luhu náležející k asociaci Querco-Ulmetum a Pado-Alnetum. Území je protkáno sítí podzemní vodou periodicky zvodnělých tůní. Zastoupeno živočišné společenstvo ohrožených korýšů jarního aspektu. Dále četní obojživelníci.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2,182 ha 3,34 1,57
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1,105 ha 1,69 1,14
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Korýši Eubranchipus grubii žábronožka sněžní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Echinocystis lobata štětinec laločnatý -- -- -- BL2 2019
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Houby Exidia cartilaginea černorosol chrupavčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Měkkýši Unio crassus velevrub tupý Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2021
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 101

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.