Ramena řeky Moravy

Litovelské Pomoraví

RS05.05
Lokalizace: 49.676752N 17.154025E
Rozloha: 65,262 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 220 - 230 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozeně meandrující řeka s recentními projevy a sukcesními stadii včetně řady tekoucích a odstavených ramen. Úsek se nachází v parmovém říčním pásmu s místy vhodnými pro rozvoj pásma cejnového. Významný biotop živočichů a rostlin vázaných na vodní tok. Zastoupeny jsou porosty okrajů a dna vodoteče, rákosiny stojatých i tekoucích vod, rostl. volně plovoucí. V části lokality nazývané Tůně u Střeně (27 ha) lesní porost typu tvrdého luhu náležející k asociaci Querco-Ulmetum a Pado-Alnetum. Území je protkáno sítí podzemní vodou periodicky zvodnělých tůní. Zastoupeno živočišné společenstvo ohrožených korýšů jarního aspektu. Dále četní obojživelníci.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,000 ha -- 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,000 ha -- 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,000 ha -- 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,003 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha 0,01 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,012 ha 0,02 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,030 ha 0,05 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,275 ha 0,42 3,16
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,820 ha 1,26 1,39
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,886 ha 1,36 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,905 ha 1,39 1,06
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1,105 ha 1,69 1,14
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2,182 ha 3,34 1,57
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,691 ha 7,19 2,46
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 8,248 ha 12,64 1,44
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2017
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2019
Cévnaté rostliny Galinsoga quadriradiata pěťour srstnatý -- -- -- BL3 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2017
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 101

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.