Pískovna Mohelnice

Litovelské Pomoraví

RS05.04
Lokalizace: 49.773545N 16.960362E
Rozloha: 133,322 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 275 - 275 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Ve vytěžených částech pískovny a opuštěných kalových polích (= sedimentačních) dochází postupnou příznivou sukcesí k vytváření vodních, příbřežních a břehových rostl. společenstev (rákosiny, společenstva obnažených den). Významná ornitologická lokalita díky poloze v tahovém koridoru řeky Moravy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,012 ha 0,01 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,054 ha 0,04 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,702 ha 0,53 1,24
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,042 ha 0,78 2,87
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,232 ha 0,92 3,1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,503 ha 1,13 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,793 ha 1,34 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2019
Brouci Brachinus explodens prskavec menší Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2013
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2013
Ptáci Podiceps auritus potápka žlutorohá -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 121

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.