Kačení louka

Litovelské Pomoraví

RS05.03
Lokalizace: 49.750183N 16.995498E
Rozloha: 21,967 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 250 - 265 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Terénní deprese sycená hlavně podzemní vodou s dobře vyvinutými stadii hydroserie - submerzní společenstva, rákosiny, podmáčené lesní ekosystémy. Botanicky mimořádně bohaté území a rovněž ornitologicky a entomologicky významná lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,125 ha 0,57 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,035 ha 0,16 2,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,647 ha 7,5 1,16
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2,485 ha 11,31 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,262 ha 1,19 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,690 ha 3,14 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,706 ha 21,42 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,696 ha 3,17 1,99
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,486 ha 20,42 1,82
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1,839 ha 8,37 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,353 ha 10,71 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis alcathoe netopýr alkathoe Silně ohrožený HD IV Chybí údaje (DD) -- 2020
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Nyctalus leisleri netopýr stromový Silně ohrožený HD IV Chybí údaje (DD) -- 2015
Motýli Parnassius mnemosyne jasoň dymnivkový Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2012
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 67

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.