Hejtmanka

Litovelské Pomoraví

RS05.01
Lokalizace: 49.710927N 17.034907E
Rozloha: 192,850 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO, PR
Nadmořská výška: 234 - 246 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Původně název rozsáhlé tůně, nyní navrhováno rozšíření a vyhlášení za NPR. Ucelený komplex lužního lesa se sítí periodických tůní a vodotečí. Vegetační kryt představují lesní společenstva fytocenologicky náležející k asociaci Salici-Populetum, Querco-Ulmetum a Pado-Alnetum. Periodické tůně naplňované podzemní vodou jsou biotopem společenstva korýšů jarního aspektu, zejména druhů ohrožených. Četní obojživelníci a typická ornitocenóza vyspělých lužních lesů. Součástí rozšíření lokality je i NPR Vrapač (80,7 ha).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,073 ha 0,04 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6,327 ha 3,28 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 2,082 ha 1,08 1,45
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmenion minoris</i>) 175,462 ha 90,98 1,34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,014 ha 0,01 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,528 ha 0,27 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,065 ha 0,03 1,88

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Adrastus montanus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Scraptia dubia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Houby Agaricus bresadolanus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Podeonius acuticornis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ostoma ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Negastrius pulchellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Mordellaria aurofasciata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 131

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.