Lednické rybníky

Lednické rybníky

RS04.02
Lokalizace: 48.772691N 16.730213E
Rozloha: 656,763 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 156 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava pěti rybníků (Nesyt 325 ha, Hlohovecký 105 ha, Prostřední 46 ha, Mlýnský 109 ha, Zámecký 42 ha). Významná botanická lokalita s porosty rákosin, orobince a vyvinutými litorálními společenstvy, jedna z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v ČR. Důležitá křižovatka ptačích tahů, hnízdiště četných druhů ptáků (včetně ohrožených).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 23,018 ha 3,5 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,209 ha 0,03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 30,390 ha 4,63 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,054 ha 0,16 2,37
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,134 ha 0,63 3,37
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,650 ha 0,1 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 69,188 ha 10,53 1,06
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0,100 ha 0,02 2
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,915 ha 0,14 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 6,018 ha 0,92 3,69
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 42,246 ha 6,43 2
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 28,343 ha 4,32 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,000 ha -- 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,000 ha -- 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Liometopum microcephalum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Štírci Dendrochernes cyrneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Kroužkovci Ilyodrilus templetoni -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Kroužkovci Pristina longiseta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Kroužkovci Psammoryctides albicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ostatní helminti Encentrum sorex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Brouci Velleius dilatatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Rhagium sycophanta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Tenebrio opacus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Anser sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Cybister lateralimarginalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 271

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.