Allah I – VII

Lednické rybníky

RS04.01
Lokalizace: 48.770849N 16.79759E
Rozloha: 20,422 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: NPR, PO
Nadmořská výška: 168 - 190 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava lesních rybníčků (některé již zazemněny) přímo navazujících na Prostřední rybník v soustavě Lednických rybníků. Mimořádně významná botanická (submerzní vegetace), entomologická (vodní fauna) a herpetologická lokalita (rozmnožování stovek obojživelníků).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,352 ha 1,73 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,169 ha 5,72 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,645 ha 22,74 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,051 ha 0,25 4
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,132 ha 0,65 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,537 ha 12,42 2,19
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,494 ha 2,42 2,25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,393 ha 1,92 2,54
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,000 ha -- 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Liometopum microcephalum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Cybister lateralimarginalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Hydrophilus piceus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Filago vulgaris bělolist obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus cerris dub cer -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 50

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.