Břehyňský rybník

Novozámecký a Břehyňský rybník

RS03.02
Lokalizace: 50.578217N 14.716781E
Rozloha: 562,140 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 272 - 322 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,866 ha 0,15 1,86
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 24,018 ha 4,27 1
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,352 ha 0,06 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 79,246 ha 14,1 1,67
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 7,172 ha 1,28 1,64
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6,310 ha 1,12 1,83
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,169 ha 0,03 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 22,016 ha 3,92 1,54
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1,876 ha 0,33 1,12
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 122,667 ha 21,82 1,89
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 16,912 ha 3,01 1,06
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11,106 ha 1,98 2,37
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 4,291 ha 0,76 2,1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 131,807 ha 23,45 2,55
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,316 ha 0,06 2,5
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia verticillata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Prostomis mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Selatosomus cruciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Tenebrio opacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Inocybe leptophylla -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia uncialis subsp. biuncialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Oxystoma pomonae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Bagous longitarsis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 310

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.