Novozámecký rybník

Novozámecký a Břehyňský rybník

RS03.01
Lokalizace: 50.620683N 14.56279E
Rozloha: 365,010 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 252 - 284 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,109 ha 0,03 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,877 ha 0,24 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11,339 ha 3,11 1,77
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,347 ha 0,1 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,087 ha 0,02 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,964 ha 0,54 2,02
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,024 ha 0,01 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 8,098 ha 2,22 3,6
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5,096 ha 1,4 2,19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 85,384 ha 23,39 1,3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,129 ha 0,31 2,37
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,114 ha 0,03 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 16,587 ha 4,54 1,93
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 77,507 ha 21,23 1,31
L1 Mokřadní olšiny -- -- 39,854 ha 10,92 1,72
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Hydrocharis morsus-ranae voďanka žabí -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Myriophyllum verticillatum stolístek přeslenitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Helichrysum arenarium smil písečný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2015
Cévnaté rostliny Allium angulosum česnek hranatý Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Armeria vulgaris trávnička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex appropinquata ostřice odchylná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 227

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.