Novozámecký rybník

Novozámecký a Břehyňský rybník

RS03.01
Lokalizace: 50.620683N 14.56279E
Rozloha: 365,010 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 252 - 284 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 77,507 ha 21,23 1,31
L1 Mokřadní olšiny -- -- 39,854 ha 10,92 1,72
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,503 ha 0,41 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,959 ha 0,54 2,5
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 8,098 ha 2,22 3,6
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 85,384 ha 23,39 1,3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11,339 ha 3,11 1,77
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,964 ha 0,54 2,02
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,489 ha 1,5 2,11
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,631 ha 0,17 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,024 ha 0,01 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,003 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 59,166 ha 16,21 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,114 ha 0,03 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5,096 ha 1,4 2,19
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2015
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2015
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Ptáci Anser erythropus husa malá -- BD I -- -- 2013
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Mechorosty Sphagnum inundatum rašeliník splývavý -- HD V Chybí údaje (DD) -- 2014
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 227

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.