Novozámecký rybník

Novozámecký a Břehyňský rybník

RS03.01
Lokalizace: 50.620683N 14.56279E
Rozloha: 365,010 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 252 - 284 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,489 ha 1,5 2,11
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,513 ha 0,41 3,98
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,631 ha 0,17 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,003 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 59,166 ha 16,21 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,959 ha 0,54 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,503 ha 0,41 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,486 ha 1,78 2,6
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,907 ha 0,52 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 39,854 ha 10,92 1,72
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 77,507 ha 21,23 1,31
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 16,587 ha 4,54 1,93
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,114 ha 0,03 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,129 ha 0,31 2,37
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 85,384 ha 23,39 1,3
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vážky Sympetrum flaveolum vážka žlutavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Vážky Somatochlora flavomaculata lesklice skvrnitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Vážky Leucorrhinia pectoralis vážka jasnoskvrnná Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Vážky Coenagrion pulchellum šidélko širokoskvrnné -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Brachytron pratense šídlo luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2020
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2020
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2013
Ryby a mihule Ameiurus nebulosus sumeček americký -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) GL 2014
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 259

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.