Hliníř

Třeboňské rybníky

RS02.12
Lokalizace: 49.133126N 14.681255E
Rozloha: 107,897 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 414 - 427 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

botanicky významný

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,356 ha 1,26 3,11
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,270 ha 1,18 2,08
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,071 ha 0,07 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 9,024 ha 8,36 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,871 ha 2,66 2,22
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,085 ha 0,08 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,022 ha 1,87 3,49
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0,008 ha 0,01 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,317 ha 0,29 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,597 ha 1,48 1,49
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,148 ha 0,14 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 14,181 ha 13,14 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5,192 ha 4,81 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,321 ha 0,3 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Sparganium natans zevar nejmenší Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Utricularia intermedia bublinatka prostřední Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Drosera anglica rosnatka anglická Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 66

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.