Rybník Dvořiště

Třeboňské rybníky

RS02.11
Lokalizace: 49.058835N 14.664226E
Rozloha: 435,502 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 427 - 442 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex mokřadní a rašelinné vegetace v severozápadní části výtopy rybníka Dvořiště. Jde o minerotrofní rašeliniště oligomezotrofního charakteru, porostlé nízkostébelnými společenstvy svazů Rhynchosporion albae a Sphagno-Caricion canescentis. Litorál rybníka tvořen úzkým pruhem zblochanových porostů as. Glycerietum maximae a vně navazujícím širším pruhem vysokých ostřic as. Caricetum gracilis. Uměle vzniklé tůňky (dřívější borkování rašeliny) zarůstají společenstvy as. Juncetum bulbosi a Utricularietum australis. Dvořiště je rozsáhlý rybník navazující na rybniční síť v okolí Třeboně. Významné místo pro tah a zimování řady ptačích druhů. Na polovině obvodu chatařské kolonie. Celý rybník obklopen lesem a rozptýlenou zelení.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 12,661 ha 2,91 1,52
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,902 ha 0,9 1,23
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,399 ha 0,09 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,030 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,451 ha 0,56 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,077 ha 0,02 2,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,397 ha 1,93 3,3
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 9,500 ha 2,18 3,95
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 289,374 ha 66,45 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0,217 ha 0,05 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,225 ha 0,05 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 5,680 ha 1,3 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,752 ha 0,4 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,528 ha 0,12 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,089 ha 0,02 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2011
Ptáci Larus michahellis racek středomořský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2011
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum centrale rašeliník středový -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum compactum rašeliník tuhý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2011
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2012
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2012
Ptáci Podiceps grisegena potápka rudokrká Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2012
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 96

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.