Rybník Dvořiště

Třeboňské rybníky

RS02.11
Lokalizace: 49.058835N 14.664226E
Rozloha: 435.502 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 427 - 442 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex mokřadní a rašelinné vegetace v severozápadní části výtopy rybníka Dvořiště. Jde o minerotrofní rašeliniště oligomezotrofního charakteru, porostlé nízkostébelnými společenstvy svazů Rhynchosporion albae a Sphagno-Caricion canescentis. Litorál rybníka tvořen úzkým pruhem zblochanových porostů as. Glycerietum maximae a vně navazujícím širším pruhem vysokých ostřic as. Caricetum gracilis. Uměle vzniklé tůňky (dřívější borkování rašeliny) zarůstají společenstvy as. Juncetum bulbosi a Utricularietum australis. Dvořiště je rozsáhlý rybník navazující na rybniční síť v okolí Třeboně. Významné místo pro tah a zimování řady ptačích druhů. Na polovině obvodu chatařské kolonie. Celý rybník obklopen lesem a rozptýlenou zelení.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.065 ha 0.01 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.030 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.001 ha -- 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.632 ha 0.15 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 19.504 ha 4.48 1.88
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.003 ha -- 4
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 12.519 ha 2.87 2.78
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.184 ha 0.04 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.490 ha 1.49 2.27
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.978 ha 0.22 2.52
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.285 ha 0.3 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.577 ha 0.13 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.660 ha 0.15 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.032 ha 0.47 2.34
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 5.285 ha 1.21 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2006
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2001
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2013
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.