Ruda u Kojákovic

Třeboňské rybníky

RS02.10
Lokalizace: 48.946823N 14.771076E
Rozloha: 104,556 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 447 - 452 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s rozsáhlým litorálem a minerotrofním rašeliništěm v jihozápadní výtopě, nesouvislé rákosiny as. Phragmitetum communis, převažují porosty as. Glycerietum maximae. Rozsáhlé porosty vysokých ostřic (as. Caricetum gracilis), vně navazují vlhké louky sv. Molinion. Význačně vyvinutá společenstva obnaženého dna.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,603 ha 2,49 1,64
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,036 ha 0,03 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,507 ha 0,49 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,526 ha 6,24 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9,791 ha 9,36 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,949 ha 2,82 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,398 ha 2,29 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,162 ha 0,15 2,5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,489 ha 0,47 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,075 ha 0,07 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Graphoderus bilineatus potápník dvojčárý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2014
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 57

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.