Velký a Malý Tisý

Třeboňské rybníky

RS02.09
Lokalizace: 49.056035N 14.724911E
Rozloha: 698,594 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 415 - 428 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Cca 300 ha velký rybník s členitými břehy, velkým poloostrovem a rozsáhlými porosty litorální vegetace, a dále systém několika podstatně menších rybníků. Významné tahové shromaždiště vodních ptáků a v menší míře i hnízdiště. Velice cenné území z botanického hlediska – unikátní mozaika společenstev. V posledních 20 letech pozorováno snížení vitality litorální vegetace (hl. rákosu obecného) v důsledku intenzivního rybničního hospodaření. Omezení hospodaření a postupná revitalizace jsou řešeny (od roku 1998).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 15,187 ha 2,17 1,28
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8,967 ha 1,28 1,4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,075 ha 0,3 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,815 ha 0,26 1,87
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,856 ha 0,12 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 63,024 ha 9,02 1,17
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,108 ha 0,02 2,5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,531 ha 0,08 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,093 ha 0,01 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 51,068 ha 7,31 2,21
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,031 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,179 ha 0,03 2,5
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 7,566 ha 1,08 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6,057 ha 0,87 2,94
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,015 ha -- 3
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2010
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2010
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2010
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Hydrocharis morsus-ranae voďanka žabí -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Ceratophyllum submersum růžkatec bradavčitý Silně ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex appropinquata ostřice odchylná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Ranunculus lingua pryskyřník velký Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 252

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.