Velký a Malý Tisý

Třeboňské rybníky

RS02.09
Lokalizace: 49.056035N 14.724911E
Rozloha: 698,594 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 415 - 428 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Cca 300 ha velký rybník s členitými břehy, velkým poloostrovem a rozsáhlými porosty litorální vegetace, a dále systém několika podstatně menších rybníků. Významné tahové shromaždiště vodních ptáků a v menší míře i hnízdiště. Velice cenné území z botanického hlediska – unikátní mozaika společenstev. V posledních 20 letech pozorováno snížení vitality litorální vegetace (hl. rákosu obecného) v důsledku intenzivního rybničního hospodaření. Omezení hospodaření a postupná revitalizace jsou řešeny (od roku 1998).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,179 ha 0,03 2,5
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,031 ha -- 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (<i>Utricularia australis</i> a <i>U. vulgaris</i>) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,108 ha 0,02 2,5
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,015 ha -- 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6,057 ha 0,87 2,94
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 27,564 ha 3,95 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8,967 ha 1,28 1,4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 51,068 ha 7,31 2,21
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,093 ha 0,01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,463 ha 0,07 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,815 ha 0,26 1,87
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,531 ha 0,08 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,075 ha 0,3 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 63,024 ha 9,02 1,17
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,856 ha 0,12 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Inocybe leptophylla -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Brouci Ampedus brunnicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2010
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2011
Brouci Cardiophorus gramineus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Clytus tropicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2013
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 251

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.